Vedení školy, kontakty
Organizace školního roku
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Konzultace
Sportovní fotbalové třídy
Tréninky
Zájmové kroužky
Historie školy
Školní akce
Třídní akce
Galerie úspěchů

Poznej Porubu
Výroční a hodnotící zprávy
Školní jídelna
Školní družina
Waldorfská větev
Fotbalová přípravka
Základní umělecká škola
Nabídka pro sponzory
Sponzoři
Galerie
Odkazy
   

 

 

 ZŘIZOVATEL

Městský obvod Poruba

 

Fotbal Poruba

www.fotbalporuba.cz

 

www.mfkv.cz

září říjen listopad prosinec leden únor
březen duben květen loňské akce sportovní úspěchy
EU-Peníze do škol OSTRAVA - MĚSTO DIVADEL

 

Vítejte na stránkách Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, ulice L. Štúra 1085

Důležité informace pro rodiče!
Školní řád
Klasifikační řád
Omluvenka
Rozvrh hodin ZŠ           Rozvrh hodin WŠ
 
 
Týdenní plán akcí
!!!V současné době se připravuje nová verze webových stránek, z tohoto důvodu jsou některé odkazy neaktuální. !!!
Děkujeme za pochopení.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba
 
zajišťuje výuku ve třídách

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 1. - 9. ročník.

Obě větve jsou kapacitně schopné přijímat žáky do všech ročníků.


Součástí školy je školní družina i školní jídelna.
 
 

 

           

ŠKOLSKÁ RADA

Rada městského obvodu Poruba stanovila svým usnesením počet členů školských rad na 6.
Proběhly volby z řad zákonných zástupců žáků a v pedagogickém sboru školy, Rada městského obvodu Poruba provedla jmenování členů Školské rady.
Nové složení Školské rady Základní školy a waldorfské záklaní školy, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace:
za zřizovatele: Mgr. Tomáš Gurecký, Bc. Břetislav Vašíček
za zákonné zástupce žáků: Tomáš Kučera, Martina Schönwälderová
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Bogdová, Mgr. Jiří Richter

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: Mgr. Alexandra BOBELOVÁ (al.bobelova@gmail.com)

ÚŘEDNÍ HODINY PRO RODIČE:
Pondělí 15.00 - 16.00
Čtvrtek 15.00 - 16.00

Schůzky se domlouvají vždy po telefonické (596 910 201, kl. 21) nebo elektronické komunikaci. Termíny schůzek lze domluvit i mimo úřední hodiny.

 
 
NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA.
 
 
 

 

„Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016“

V lednu až dubnu roku 2016 se 1513 žáků 1. stupně z dvanácti porubských základních škol zúčastnilo ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016“, na jehož financování se podílel také Státní fond životního prostředí České republiky.

Celkem 21 turnusů ozdravných pobytů se konalo v ubytovacím zařízení Penzion Sykovec (lokalita Tři Studně, Žďár nad Sázavou), v Hotelu Jelenovská (Valašské Klobouky), v ubytovacím zařízení Svojanov (Hotel Svojanov, okres Svitavy) a Penzionu Horizont (lokalita Janoušov, okr. Svitavy).

Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol městského obvodu Poruba a posílení jejich environmentálního vědomí pomocí ekologicky zaměřeného programu, který byl v rámci ozdravných pobytů realizován.

Celkové náklady ozdravných pobytů činily cca 7 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí České republiky poskytl dotaci ve výši cca 4,5 mil. Kč.

„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.“

 

 

 
Naše škola spolupracuje s občanským sdružením ŽIVOT DĚTEM.
 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizace přírodovědných a technických učeben základních
škol na území MOb Poruba

 Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy.

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.

 

 

Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

 Projekt je primárně zaměřen na modernizaci vybavení 12-ti základních škol nacházejících se  na území MOb Poruba. Výstupem projektu bude dostatečné materiálně-technické vybavení základních škol s následným zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje, moderním výukovým metodám a odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Zároveň bude v rámci tohoto projektu vytvořeno zázemí pro poskytování komunitních služeb žáků škol.
V rámci naší školy byla tak vytvořena nová počítačová učebna na 1. stupni, kde je také interaktivní tabule. Všechny počítače se nám do učebny nevešly, a proto jich šest bylo umístěno do multimediální učebny naší školy pro práci v hodinách.

 

 

Kliknutím zde se můžete podívat na prezentaci školy (formát .ppt)

 

Naše škola je zapojena do projektu EU - PENÍZE DO ŠKOL, který využijeme k nákupu nové ICT techniky a jejímu zapojení do výuky.